This website uses cookies to improve your experience.

05.06.2017

Granty na transfer technologii w ramach projektu ACTTiVAte

ACTTiVAte Logo

Fundacja Technology Partners uczestniczy - jako jedyny polski partner - w międzynarodowym projekcie ACTTiVAte (PAn-European Clusters for Technology Transfer and new VAlue chains), którego celem jest finansowe i organizacyjne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które dostrzegają szansę rynkową dla technologii wykorzystywanych w innych sektorach, niż docelowy.  Projekt ACTTiVAte realizowany jest w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020, a w skład jego konsorcjum wchodzi 12 podmiotów z Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Irlandii, Holandii i Polski, reprezentujących klastry branżowe MŚP działające w sektorach lotnictwa, rolnictwa, ochrony zdrowia i informatyki.

Głównym celem projektu ACTTiVAte jest wspieranie innowacyjności w MŚP i inteligentnej reindustrializacji Europy poprzez tworzenie nowych transgranicznych i międzysektorowych łańcuchów wartości, dzięki transferowi wybranych technologii między sektorami odznaczającymi się wysokim stopniem synergii. W ramach projektu wspierana jest międzysektorowa współpraca przy tworzeniu innowacji przez MŚP z czterech różnych sektorów – sektora lotniczego, rolnictwa, ochrony zdrowia oraz ICT.

W ramach projektu podjęte będą dwa rodzaje działań maksymalizujące korzyści dla MŚP:

  • bezpośrednie finansowanie innowacyjnych projektów MŚP - wyłonione w konkursie projekty otrzymają dofinansowanie w kwocie do 46.000 € z całkowitej puli 1,5 mln € alokowanych na ten cel w budżecie projektu;
  • działania mające na celu stworzenie w MŚP warunków sprzyjających innowacyjności, takie jak np. spotkania brokerskie, szkolenia, działania wspierające mobilność pracowników oraz wymiana personelu.
W dniu 1 czerwca br. uruchomiona została platforma do składania wniosków na granty na transfer technologii:

http://acttivate.eu/call-for-proposals

Projekt jest w szczególny sposób ukierunkowany na MŚP. Dofinansowanie dotyczy projektów, których celem jest transfer technologii w ramach czterech obszarów: lotnictwa, rolnictwa, ochrony zdrowia oraz ICT.

Więcej informacji o projekcie ACTTiVAte i składaniu wniosków dotyczących transferu technologii:

Zaproszenie do składania wniosków

Krótka prezentacja

Strona projektu ACTTiVAte: www.acttivate.eu

Go back